30 Sep 2020

Sur 2424mg – SAHONDRA RABENARIVO : « La lutte contre la corruption commence à être efficace et on veut l’affaiblir »

Interview sur 2424mg – Sahondra Rabenarivo, présidente du Comité pour la sauvegarde de l’intégrité (CSI) regrette que l’édifice de la lutte contre la corruption qui

0
10 Sep 2020

Fandaharana manokana : RealTV Madagasikara

Lohahevitra: « FANITSIANA NY LALANA MIKASIKA NY FITSARANA MIADY AMIN’NY KOLIKOLY » na ny « POLE ANTI-CORRUPTION ».

0
04 Sep 2020

VOLAVOLAN-DRIJAN-TENIN-DALANA MOMBA NY FAHAZOA-MAMANTATRA NY RAHARAHAM-PANJAKANA (AVANT-PROJET DE LOI SUR L’ACCES À L’INFORMATION À CARACTERE PUBLIC)

Natolotra ampahibemaso ny alatsinainy lasa teo ity rijan-tenin-dalàna ity ary nandeha mivantana tao amin’ny TVM sy tao amin’ny pejy FB-n’ny Minisitera. Fa inona marina moa

0